Predstavenie

Sme zasielateľská spoločnosť zaoberajúca sa prepravou tovaru v rámci SK a EU. Z našich služieb ponúkame klientom predovšetkým pozemnú prepravu formou celo-vozových zásielok, dokládok prípadne zbernej služby. Využitie našich skúsenosti, nadobudnutých od roku 1993, ponúkame zákazníkom vo forme kvalitnej a spoľahlivej služby pri zabezpečení prepravy. Pevne veríme že budete s nimi spokojní.

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v zmysle platných legislatívnych pravidiel upravujúcich problematiku ochrany osobných údajov, a to Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z našich služieb ponúkame predovšetkým tieto druhy prepravy:
- zberná preprava kusových zásielok
- vnútroštátny rozvoz zásielok do 24 hod.
- dokládky a malé zásielky LTL
- celokamiónové prepravy FTL
- preprava nebezpečného tovaru ADR s výnimkou triedy 1. a 7.
- expresná preprava
- poradenstvo v ostatných druhoch prepravy
- pridanou hodnotou pre našich zákazníkov je samozrejme neustály dohľad a monitorovanie priebehu prepravy od nakládky až po vykládku tovaru

Všetky zásielky sú kryté poistením dopravcu v rámci CMR poistenia a v súlade s dohovorom CMR

Pripoistenie preprav zásielky voči všetkým rizikám nad rámec poistenia CMR je možné na základe požiadavky Príkazcu - Zákazníka

Vzťah zasielateľ - príkazca je v súlade so Všeobecnými zasielateľskými podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky

Slovník pojmov:
Zasielateľ: podnikateľ, ktorý je držiteľom koncesnej listiny, oprávňujúcej ho prevádzkovať živnosť
„zasielateľstvo“ ( § 26, § 54, príloha č. 3 Živnostenského zákona).
Príkazca - Zákazník: osoba (právnická alebo fyzická), ktorá si u zasielateľa objedná obstaranie
prepravy, prípadne tiež ďalšie pomocné služby súvisiace s prepravou.
Zasielateľská zmluva: zmluva v ktorej sa zaväzuje zasielateľ zákazníkovi - príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na vlastný účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a zákazník - príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi dohodnutú odplatu.
Dopravca: je fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu na základe licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje poskytovať dopravné služby na základe zmluvy o preprave nákladu.

Spojte sa s nami

Cargo In Time spol. s r.o.
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava

Poštový kontakt
P.O.Box 5
SK-850 05 Bratislava 55

IČO: 47812231
DIČ: 2024105028
IČ DPH: SK2024105028

tel/fax: +421 2 4363 7649
mobil: +421 902 787 360
email: